Shabbat Parashat Ha’azinu

Friday 9/21
Shacharit: 7:00 am
Mincha: 6:20 pm

Friday 9/22
Shacharit: 9:00 am
Mincha: 6:30 pm


Sunday 9/23 Erev Sukkot
Shacharit: 8:00 am
Mincha: 6:29 pm
Candles: 6:30 pm

Monday 9/24 1st Day Sukkot
Shacharit: 9:00 am
Mincha: 6:30 pm
Candles: After 7:30 pm

Tuesday 9/25 2nd Day Sukkot
Shacharit: 9:00 am
Mincha: 6:30 pm
Havdalah: After 7:31 pm

Wednesday 9/26
Shacharit: 6:45 am
Mincha: 6:25 pm

Thursday 9/27
Shacharit: 6:45 am
Mincha: 6:25 pm

Friday 9/28
Shacharit: 6:45 am
Mincha: 6:10 pm
Candles: 6:20 pm