Shabbat Parshat
Devarim

Friday 7/20
Shacharit: 7:00 am
Mincha: 6:45 pm
Candles: 8:02 pm

Shabbat 7/21
Shacharit: 9:00 am
Mincha: 7:50 pm
Fast begins: 8:19 pm
Havdalah: 9:03 pm


Sunday 7/22
Shacharit: 8:00 am
Mincha: 7:55 pm
Fast Ends: 8:54 pm

Monday 7/23
Shacharit: 6:50 am
Mincha: 7:00 pm

Tuesday 7/24
Shacharit: 7:00 am
Mincha: 7:00 pm

Wednesday 7/25
Shacharit: 7:00 am
Mincha: 7:00 pm
 

Thursday 7/26
Shacharit: 6:50 am
Mincha: 7:00 pm

Friday 7/27
Shacharit: 7:00 am
Mincha: 6:45 pm
Candles: 7:55 pm