Sunday 3/18
Shacharit: 8:00am
Mincha + Ma'ariv: 6:40 pm

Monday 3/19
Shacharit: 6:50 am
Mincha + Ma'ariv: 6:40 pm

Tuesday 3/20
Shacharit: 7:00 am
Mincha + Ma'ariv: 6:40 pm

Wednesday 3/21
Shacharit: 7:00 am
Mincha + Ma'ariv: 6:40 pm

Thursday 3/22
Shacharit: 6:50 am
Mincha + Ma'ariv: 6:40 pm

Friday 3/23
Shacharit: 7:00am
Mincha + Ma'ariv: 6:49 pm


This week, Shabbat Hagadol

Friday 3/23:
Shacharit:
7:00 am
Candles: 6:49 pm
Mincha & Kabbalat Shabbat: 6:50 pm

Shabbat 3/24:
Shacharit:
 9:00 am
Mincha + Ma'ariv: 6:40 pm
Havdalah: 7:50